ศูนย์ปฏิบัติการการประปาส่วนภูมิภาค

ตาม ที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการให้หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจในสังกัดจัด ตั้งศูนย์ปฏิบัติการขึ้น เพื่อจัดทำข้อมูลเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญและจำเป็น สำหรับผู้บริหารและส่งผ่านข้อมูลไปยังศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี

ปัจจุบัน ศูนย์ปฏิบัติการการประปาส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทัน สมัย ทันต่อเหตุการณ์ ตรวจสอบดูแลคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ให้สามารถเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง(MOC) และศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี(PMOC)  โดยยังคง  3  หัวข้อหลัก คือ

  1. ข้อมูลการสนับสนุนการบริหารจัดการ  
  2. ข้อมูลสาธารณภัยและพัฒนาเมือง
  3. ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล